Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Darba piedāvājumi

Vecākais iepirkumu eksperts

15. oktobris, 2019

Aicina pieteikties pretendentus uz vakanto Administratīvi–juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas vecākā iepirkumu eksperta (ierēdņa) amatu (divas amata vietas)

 

Prasības amata pretendentiem:

 • augstākā izglītība ekonomikas vai finanšu jomā, tiesību vai vadības zinību jomā;
 • praktiskā darba pieredze valsts iepirkumu komisijas darbā;
 • vēlama pieredze valsts iepirkumu komisijas darbu vadīšanā;
 • Publisko iepirkumu likuma un uz tā pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu pārzināšana un to normu praktiska pielietošana;
 • Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma un uz tā pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu, kā arī Ministru kabineta noteikumu, kas reglamentē administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu, kā arī arestētās mantas realizāciju, pārzināšana;
 • labas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 2. pakāpe), labas datora lietošanas prasmes (MS Office);
 • augsta atbildības sajūta, komunikācijas prasmes un analītiskā domāšana, prasme precīzi strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās un prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • izpratne par valsts pārvaldi un iekšlietu sistēmu;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9. panta otrās un trešās daļas prasībām.

 

Amata pamatpienākumi:

 • piedalīties Nodrošinājuma valsts aģentūras iepirkumu komisijās vai vadīt tās;
 • nodrošināt iepirkumu plānošanu;
 • nodrošināt iepirkumu un iepirkumu procedūru dokumentācijas izstrādi, pilnveidošanu un saglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • pastāvīgi nodrošināt iepirkumu procesa racionālu un efektīvu norisi.

 

Piedāvājam:

 • mēnešalgu atbilstoši 11.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai (pārbaudes laikā 1050 euro, pēc pārbaudes laika līdz 1200 euro) un sociālās garantijas;
 • darbavietu Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-2, Rīgā;
 • pēc viena nostrādāta gada: veselības apdrošināšanu, papildu atvaļinājuma dienas, atvaļinājuma pabalstu;
 • iespēju pilnveidot zināšanas un prasmes apmācībās.

 

Pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) iesniegt līdz 2019.gada 24.oktobrim, Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e–pastu personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67219255 darbdienās no plkst. 08:00 līdz 16:30.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV 1026, tālr. 67219255, personals@agentura.iem.gov.lv.


Kurzemes daļas vadītājs

10. oktobris, 2019

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludina konkursu uz Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Kurzemes daļas vadītāja amatu (uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība vadības zinībās, tiesību zinātnē, ekonomikā vai finansēs, inženierzinātnēs vai nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā;
 • pēdējo piecu gadu laikā vismaz divu gadu pieredze nekustamo īpašumu pārvaldīšanā un iepirkumu plānošanā, vēlama pieredze struktūrvienības vadīšanā;
 • prasme pielietot praksē teorētiskās zināšanas, pārzināt normatīvos aktus nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā, vēlamas zināšanas par būvniecības procesu;
 • latviešu valodas zināšanas (iegūta vidējā izglītība latviešu valodā vai C līmeņa 2.pakāpe);
 • labas datora lietošanas prasmes (Microsoft Word, Microsoft Excel), labas iemaņas datu apstrādē un darbā ar informācijas sistēmām, informācijas apstrādes programmām, darbības interneta vidē;
 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9. panta otrās un trešās daļas prasībām. Amata pienākumu pildīšanai būs jāsaņem otrās kategorijas pielaide valsts noslēpuma objektiem;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Amata pamatpienākumi:

 • plānot, vadīt, organizēt, koordinēt un kontrolēt sev tieši pakļautās struktūrvienības darbu. Organizēt nekustamo īpašumu efektīvu un ekonomisku izmantošanu;
 • plānot, organizēt un kontrolēt būvdarbus atbilstoši būvju atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas un nojaukšanas darbu plānam, kā arī atbilstoši kompetencei sadarboties ar departamenta Būvniecības nodaļu, organizējot būvdarbus saskaņā ar aģentūras būvniecības gada plānu;
 • aprēķināt un plānot būvju pārvaldīšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus, kontrolēt to izlietojumu atbilstoši piešķiršanas mērķim;
 • nodrošināt aģentūras pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu uzturēšanu, pakalpojumu saņemšanu, inženiertehnisko sistēmu ekspluatācijas nepārtrauktu darbību atbilstoši būvju tehniskajām prasībām un piešķirtajam finansējumam;
 • nodrošināt ēkās un būvēs darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības prasību un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu;
 • nodrošināt līgumu, kas saistīti ar nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, savlaicīgu noslēgšanu un veikt to izpildes kontroli, pārskatīšanu, pēc nepieciešamības sagatavojot atskaites par pakalpojumu un būvdarbu līgumu izpildi;
 • kārtot darījumus noslēgto līgumu ietvaros, saskaņojot saimnieciskā darījuma attaisnojuma dokumentus par izpildīto darbu pieņemšanu, par pamatlīdzekļu un krājumu iegādi, par materiālo vērtību pieņemšanu, glabāšanu, atjaunošanu, papildināšanu un norakstīšanu sava amata kompetences ietvaros;
 • organizēt ēku telpu un teritorijas uzkopšanu atbilstoši sanitāri higiēniskajām prasībām.
 • nodrošināt cenu aptauju veikšanu izdevīgāko piedāvājumu atlasei būvdarbu veikšanai, pakalpojumu saņemšanai un preču iegādei nekustamajos īpašumos;
 • nodrošināt publisko maksas pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī nodrošināt uzskaites veikšanu par šādu pakalpojumu sniegšanu.

 

Piedāvājam:

 • mēnešalgu atbilstoši 11.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai (pārbaudes laikā līdz 1250 euro, pēc pārbaudes laika līdz 1382 euro) un sociālās garantijas;
 • darbavietu Bāriņu ielā 3, Liepāja;
 • veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
 • izaicinošu darbu valsts pārvaldes iestādē;
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kursos un semināros.

 

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 20.oktobrim ar norādi uz vakanto amatu sūtīt Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e – pastu personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67219255 darba dienās no 08:00 līdz 16:30.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV 1026, tālr. 67219255, personals@agentura.iem.gov.lv.


Rīgas un Zemgales daļas vadītājs

10. oktobris, 2019

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludina konkursu uz Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas vadītāja amatu (uz nenoteiktu laiku)

 

 

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība vadības zinībās, tiesību zinātnē, ekonomikā vai finansēs, inženierzinātnēs vai nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā;
 • pēdējo piecu gadu laikā vismaz divu gadu pieredze nekustamo īpašumu pārvaldīšanā un iepirkumu plānošanā, vēlama pieredze struktūrvienības vadīšanā;
 • prasme pielietot praksē teorētiskās zināšanas, pārzināt normatīvos aktus nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā, vēlamas zināšanas par būvniecības procesu;
 • latviešu valodas zināšanas (iegūta vidējā izglītība latviešu valodā vai C līmeņa 2.pakāpe);
 • labas datora lietošanas prasmes (Microsoft Word, Microsoft Excel), labas iemaņas datu apstrādē un darbā ar informācijas sistēmām, informācijas apstrādes programmām, darbības interneta vidē;
 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9. panta otrās un trešās daļas prasībām. Amata pienākumu pildīšanai būs jāsaņem otrās kategorijas pielaide valsts noslēpuma objektiem;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Amata pamatpienākumi:

 • plānot, vadīt, organizēt, koordinēt un kontrolēt sev tieši pakļautās struktūrvienības darbu. Organizēt nekustamo īpašumu efektīvu un ekonomisku izmantošanu;
 • plānot, organizēt un kontrolēt būvdarbus atbilstoši būvju atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas un nojaukšanas darbu plānam, kā arī atbilstoši kompetencei sadarboties ar departamenta Būvniecības nodaļu, organizējot būvdarbus saskaņā ar aģentūras būvniecības gada plānu;
 • aprēķināt un plānot būvju pārvaldīšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus, kontrolēt to izlietojumu atbilstoši piešķiršanas mērķim;
 • nodrošināt aģentūras pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodoto nekustamo īpašumu uzturēšanu, pakalpojumu saņemšanu, inženiertehnisko sistēmu ekspluatācijas nepārtrauktu darbību atbilstoši būvju tehniskajām prasībām un piešķirtajam finansējumam;
 • nodrošināt ēkās un būvēs darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības prasību un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu;
 • nodrošināt līgumu, kas saistīti ar nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, savlaicīgu noslēgšanu un veikt to izpildes kontroli, pārskatīšanu, pēc nepieciešamības sagatavojot atskaites par pakalpojumu un būvdarbu līgumu izpildi;
 • kārtot darījumus noslēgto līgumu ietvaros, saskaņojot saimnieciskā darījuma attaisnojuma dokumentus par izpildīto darbu pieņemšanu, par pamatlīdzekļu un krājumu iegādi, par materiālo vērtību pieņemšanu, glabāšanu, atjaunošanu, papildināšanu un norakstīšanu sava amata kompetences ietvaros;
 • organizēt ēku telpu un teritorijas uzkopšanu atbilstoši sanitāri higiēniskajām prasībām.
 • nodrošināt cenu aptauju veikšanu izdevīgāko piedāvājumu atlasei būvdarbu veikšanai, pakalpojumu saņemšanai un preču iegādei nekustamajos īpašumos;
 • nodrošināt publisko maksas pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī nodrošināt uzskaites veikšanu par šādu pakalpojumu sniegšanu.

 

Piedāvājam: 

 • mēnešalgu atbilstoši 11.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai (pārbaudes laikā līdz 1250 euro, pēc pārbaudes laika līdz 1382 euro) un sociālās garantijas;
 • darbavietu Ezermalas ielā 10B, Rīgā;
 • veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
 • izaicinošu darbu valsts pārvaldes iestādē;
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kursos un semināros.

 

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 20.oktobrim ar norādi uz vakanto amatu sūtīt Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e – pastu personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67219255 darba dienās no 08:00 līdz 16:30.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV 1026, tālr. 67219255, personals@agentura.iem.gov.lv.


Infrastruktūras attīstības nodaļas vadītāja vietnieks

07. oktobris, 2019

Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludina konkursu uz Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Infrastruktūras attīstības nodaļas vadītāja vietnieka ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības kandidātiem:

 

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātņu, ekonomikas vai inženierzinātņu (vēlams būvniecības vai arhitektūras) jomā;
 • pēdējo piecu gadu laikā vismaz divu gadu darba pieredze nekustamo īpašumu pārvaldīšanas vai būvniecības jomā;
 • prasme pielietot praksē teorētiskās zināšanas, pārzināt normatīvos aktus būvniecības, projektēšanas un teritoriālās plānošanas jomā;
 • spēja vadīt komandu un organizēt vairākus procesus vienlaicīgi;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās un prasme izteikt un argumentēt savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • piemīt augsta atbildības sajūta, konceptuāla domāšana, orientācija uz rezultātu, plānošanas un organizēšanas prasmes;
 • labas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 2. pakāpe), labas datora lietošanas prasmes (MS Office);
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9. panta otrās un trešās daļas prasībām. Amata pildīšanai būs jāsaņem otrās kategorijas pielaide valsts noslēpuma objektiem;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Amata pamatpienākumi:

 

 • vadīt un kontrolēt nodaļas darbu iekšlietu nozares nekustamo īpašumu attīstības un pārvaldības jomā;
 • kontrolēt nodaļai doto uzdevumu izpildi, kā arī koordinēt nodaļas darbu ar iekšlietu nozares nekustamo īpašumu attīstībā un pārvaldībā iesaistīto iestāžu un struktūrvienību darbu;
 • sniegt priekšlikumus nodaļas un iestādes budžeta plānošanai un kontrolēt tā izpildi;
 • apkopot informāciju, analizēt, identificēt problēmas un sniegt priekšlikumus par iekšlietu nozares nekustamo īpašumu izmantošanas un attīstības iespējām, kā arī jaunu infrastruktūras attīstības projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējām, kā arī par finansējuma avotiem to īstenošanai, sagatavot pārskatus;
 • izstrādāt attīstības plānošanas dokumentu, normatīvo aktu un citu dokumentu projektus saistībā ar iekšlietu nozares nekustamo īpašumu attīstību, pārvaldīšanu vai atsavināšanu, kā arī pārraudzīt un koordinēt to īstenošanu;
 • vadīt un kontrolēt iekšlietu nozares nekustamo īpašumu īpašumtiesību sakārtošanu un kontrolēt īpašumtiesību apliecinošo dokumentu sakārtošanu.

 

Piedāvājam:

 

 • mēnešalgu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai (pārbaudes laikā līdz 1150 euro, pēc pārbaudes laika līdz 1287 euro) un sociālās garantijas;
 • darbavietu Ezermalas ielā 10B, Rīgā;
 • veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;
 • izaicinošu darbu valsts pārvaldes iestādē;
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes kursos un semināros.

 

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019.gada 16.oktobrim ar norādi uz vakanto amatu sūtīt Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e – pastu personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67219255 darba dienās no 08:00 līdz 16:30.

 

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV 1026, tālr. 67829697, personals@agentura.iem.gov.lv.