Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
Atgriezties

Projekts Nr. 9.1.4.4./16/I/001 “Dažādības veicināšana”

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes, sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” ietvaros tiek īstenots projekts Nr.9.1.4.4./16/I/001 “Dažādības veicināšana” (Projekts).

 

Projektu īsteno:

Sabiedrības integrācijas fonds

 

Sadarbības partneri:

Nodrošinājuma valsts aģentūra un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

 

Projekta mērķis:

Veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošu sabiedrību.

 

Projekta kopējais finansējums:

Projekta pieejamais kopējais finansējums ir 6 463 045 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 5 493 588 euro un valsts budžeta finansējums – 969 457 euro.

 

Projekta ietvaros paredzēts īstenot šādas aktivitātes:

  • Diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautajiem iedzīvotājiem;.
  • Izmēģinājumprojekta "Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā" (gender budgeting) īstenošana un attiecīgu ieteikumu sniegšana;
  • Diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošana darba devējiem un to darbiniekiem, tai skaitā:
  • Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu;
  • Informācijas un publicitātes pasākumi par Projekta īstenošanu;
  • Sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

Mērķa grupas:

  • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupas:
  • darba devēji un to darbinieki;
  • patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras loma Projektā:

Saskaņā ar 2016.gada 10.maijā starp Sabiedrības integrācijas fondu un Nodrošinājuma valsts aģentūru noslēgto sadarbības līgumu “Par telpu nodrošināšanu”, projekta sadarbības partneris bez atlīdzības nodrošina telpas patvēruma meklētāju centrā, “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novadā, pakalpojumu sniedzējam, ar kuru Sabiedrības integrācijas fonds noslēdzis iepirkuma līgumu par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

 

Projekta īstenošana paredzēta no 2016.gada 1.ceturkšņa līdz 2022.gada 4.ceturkšņa beigām.

 

Vairāk informācijas: http://www.sif.gov.lv

 

Sabiedrības integrācijas fonda kontaktpersona:

Ilze Dūmiņa

Sabiedrības integrācijas fonda Projekta ieviešanas vienības vadītāja

Tālr. 67078187

e-pasts: Ilze.Dumina@sif.gov.lv

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras kontaktpersona:

Ilze Staša

Būvniecības nodaļas projekta vadītāja

tālrunis: 28323064

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

 

Projekta īstenošanas gaita uz 19.08.2019.