Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Informācija par kārtību, kādā Valsts policijas struktūrvienības vai citas valsts pārvaldes iestādes nodod Nodrošinājuma valsts aģentūrai ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus iznīcināšanai

Saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 53.panta otro daļu nodotos vai izņemtos, kā arī konfiscētos šaujamieročus, to munīciju un sastāvdaļas, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, gāzes pistoles (revolverus) un speciālos līdzekļus iznīcina Nodrošinājuma valsts aģentūra.

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1011 „Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība” nosaka, ka:
Ieroci, munīciju, to sastāvdaļas vai speciālo līdzekli nodod iznīcināšanai ar Valsts policijas struktūrvienības vai citas valsts pārvaldes iestādes pavaddokumentu.

Pavaddokumentā norāda:

1. ziņas par iznīcināmo ieroci, munīciju, to sastāvdaļām vai speciālo līdzekli (kategoriju, daudzumu, marķējumu (ja ir) vai citu informāciju, kas raksturo attiecīgo priekšmetu);
2. šādas ziņas par šaujamieroci, patronām, lielas enerģijas pneimatisko ieroci un šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, ja to nodod kā atsevišķu priekšmetu:
2.1. ieroča kategorija, marka (sistēma), modelis, kalibrs, sērija un numurs (ja šāds marķējums ir);
2.2. šaujamieroča maināmā stobra marka, kalibrs, stobru skaits, izgatavotājvalsts, sērija un numurs vai citas šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas veids, sērija un numurs (ja šāds marķējums ir);
2.3. patronu kalibrs un daudzums, kā arī marķējums (ja šāds marķējums ir);
2.4. ziņas par ieroča aprīkojumu (ar optisko tēmēkli, klusinātāju vai citu aprīkojumu);
3. datumu, kad pieņemts lēmums par ieroča, munīcijas, to sastāvdaļu vai speciālā līdzekļa iznīcināšanu, un tā numuru vai atsauci uz dokumentu, kas satur šādu nolēmumu (vai norādi par pievienotā lēmuma kopiju, ja to pievieno pavaddokumentam);
4. tās amatpersonas amatu, vārdu, uzvārdu, kā arī kontaktinformāciju (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese), kas pieņēma lēmumu par ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu vai speciālā līdzekļa iznīcināšanu;
5. informāciju par Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā "Mantu meklēšana" un ieroču reģistrā veiktās pārbaudes rezultātiem (ieroču reģistrā pārbaudi neveic, ja iznīcināšanai nodod speciālo līdzekli).

Nodrošinājuma valsts aģentūra pēc dokumentu saņemšanas pieņem un uzskaita ieroci, munīciju, to sastāvdaļas vai speciālo līdzekli un sastāda pieņemšanas un nodošanas aktu divos eksemplāros (nav attiecināms uz elektroniska dokumenta veidā noformētiem aktiem).

Pirmo eksemplāru izsniedz Valsts policijas amatpersonai vai citas valsts pārvaldes iestādes pārstāvim, kas nodeva ieroci, munīciju, to sastāvdaļas vai speciālo līdzekli iznīcināšanai, bet otro eksemplāru glabā Nodrošinājuma valsts aģentūrā.

Valsts policijas struktūrvienība vai cita valsts pārvaldes iestāde ieroci, munīciju, to sastāvdaļas vai speciālo līdzekli iznīcināšanai nodod Nodrošinājuma valsts aģentūras telpās (Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes teritorijā - Gaujas ielā 15, Rīgā).

Pasta sūtījumi netiek pieņemti!

Nodrošinājuma valsts aģentūras atbildīgā persona par šaujamieroču, to munīcijas un sastāvdaļu, lielas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes pistoļu (revolveru) un speciālo līdzekļu pieņemšanu – Bruņojuma nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romanovs, mob. tālrunis (LMT) 25620787.

Bruņojuma nodaļas kontaktinformācija