Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemtā transportlīdzekļa atdošana vai atteikšanās no atdodamā izņemtā transportlīdzekļa

Ņemot vērā valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa pagarināšanu līdz 9.jūnijam, aicinām ievērot nepieciešamos piesardzības pasākumus, būt atbildīgiem un izvērtēt nepieciešamību un riskus, apmeklējot klientu apkalpošanas centrus klātienē, un izmantot e-pakalpojumu iespējas valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Lejuplādēt: Iesniegums par transportlīdzekļa atdošanu

  

 

Kārtību, kādā administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemto transportlīdzekli atdod tā īpašniekam, turētājam, atbildīgās institūcijas lēmumā norādītajai personai vai viņu pilnvarotajai personai, nosaka Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1098 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem".

Lai saņemtu izņemto transportlīdzekli,

pēc atbildīgās institūcijas (tiesas, Valsts policijas) lēmuma par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu pieņemšanas,

izņemtā transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs, atbildīgās institūcijas lēmumā norādītā persona vai viņu pilnvarotā persona:

1) darba laikā (Apmeklētāju pieņemšanas laiks darba dienās: no plkst. 8:00 līdz plkst. 11:30 un no 12:30 līdz 16:00. Pirmssvētku dienās darba laiks saīsināts līdz 14:00!) vēršas Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu un piedziņas pārvaldē Piedrujas ielā 20, Rīgā (vai izņemtā transportlīdzekļa glabāšanas vietā (sk. informāciju par stāvlaukumiem zemāk), ja izņemtais transportlīdzeklis glabājas ārpus Rīgas), un

2) iesniedz iesniegumu par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu (iesnieguma veidlapa), kuram pievieno lēmuma par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu kopiju vai norakstu;

3) ja iesniegumu par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu iesniedz administratīvā pārkāpuma lietā sodītā persona, tad tā pievieno arī:

- dokumentu, kas apliecina administratīvā pārkāpuma lietā uzliktā naudas soda samaksu, ja izdarīts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.4 panta septītajā daļā, 149.5 panta piektajā daļā vai 149.15 pantā (izņemot sestajā daļā paredzēto pārkāpumu) minētais administratīvais pārkāpums;

- dokumentu, kas apliecina izdevumu samaksu saistībā ar izņemtā transportlīdzekļa nodošanu glabāšanā vai glabāšanu līdz dienai, kad persona saņem izņemto transportlīdzekli:

  • Piedrujas ielā 20, Rīgā, izdevumu samaksu var veikt ar elektronisko norēķinu karti ;
  • maksājumu var veikt ar bankas pārskaitījumu (sk. norādījumus lapā Mūsu rekvizīti);

 

4) ja iesniegumu par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu iesniedz izņemtā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais turētājs, kas nav izņemtā transportlīdzekļa īpašnieks, vai transportlīdzeklis reģistrēts ārpus Latvijas, tad uzrāda arī transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;

5) ja iesniegumu par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu iesniedz cita īpašnieka pilnvarotā persona, tad tā pievieno arī atbilstoši noformētu pilnvaru.

Iesnieguma iesniedzējs un izņemtā transportlīdzekļa saņēmējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Pēc tam, kad saņemts iesniegums par izņemtā transportlīdzekļa atdošanu, aģentūra triju darbdienu laikā atdod izņemto transportlīdzekli personai vai informē personu par nepieciešamību novērst konstatētos trūkumus.

Ja persona izņemto transportlīdzekli nepārņem mēneša laikā:

- no lēmuma par transportlīdzekļa atdošanu pieņemšanas dienas, ja transportlīdzeklis ir izņemts administratīvā pārkāpuma lietā par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.4 panta septītajā daļā, 149.5 panta piektajā daļā vai 149.15 pantā (izņemot sestajā daļā paredzēto pārkāpumu) paredzētajiem pārkāpumiem,

- no lēmuma par transportlīdzekļa atdošanu spēkā stāšanās dienas, ja transportlīdzeklis ir izņemts administratīvā pārkāpuma lietā par citiem pārkāpumiem,

tad aģentūrai ir pienākums to realizēt vai iznīcināt.

Pēc aģentūras rīkojuma par transportlīdzekļa realizāciju (iznīcināšanu) izdošanas, transportlīdzeki neatdod.

Izņemtā transportlīdzekļa īpašniekam ir tiesības atteikties no atdodamā izņemtā transportlīdzekļa,

vēršoties ar iesniegumu par atteikšanos saņemt tam atdodamo izņemto transportlīdzekli (iesnieguma veidlapa) klātienē, nosūtot iesniegumu pa pastu, iesniedzot iesniegumu elektroniski (parakstot to ar drošu elektronisko parakstu), kā arī iesniedzot iesniegumu, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” valsts portālā Latvija.lv.

Konsultācijas var saņemt:

Izņemto lietu un piedziņas pārvaldē Piedrujas ielā 20, Rīgā, klātienē vai pa tālruņiem 67218649, 67218650, 67218651, kā arī transportlīdzekļu glabāšanas vietās:  

Rīgā:

- Rājumsila ielā 3 (agrāk Krustpils ielā 63A), Rīgā, tālr. 26310839;

- Piedrujas ielā 20, Rīgā, tālr. 67218649, 67218650, 67218651, 26669296;

Vidzemē:

- Eduarda Lācera ielā 7, Valmierā, tālr. 25609918;

- Avotu ielā 8, Madonā, tālr. 26666116 (apkalpo SIA "A.K.7");

Latgalē:

- Liepājas ielā 2B, Ludzā, tālr. 67219015, 20374288;

- Vidzemes ielā 28A, Balvos, tālr. 29344944, 26666116 (apkalpo SIA "A.K.7");

- Pils ielā 14, Preiļos, tālr. 29344944, 26666116 (apkalpo SIA "A.K.7");

- Valkas ielā 2K, Daugavpilī, tālr. 20035300 (apkalpo SIA "Autostils D");

Kurzemē:

- Jelgavas ielā 65, Kuldīgā, tālr. 26666116 (apkalpo SIA "A.K.7");

- Krišjāņa Valdemāra ielā 128, Talsos, tālr. 29232163, 26540456 (apkalpo SIA "A.K.7");

- Ģenerāļa Baloža ielā 1B, Liepājā, tālr. 25445565 (apkalpo SIA "Alfa parking");

Zemgalē:

- Tvaika ielā 2A, Jēkabpilī, tālr. 26954851 (apkalpo SIA "CBB").

Skatīt stāvlaukumu kontaktinformāciju un atrašanās vietas kartē

Personas datu aizsardzības nolūkā aģentūra pa tālruni nesniedz informāciju par tās glabāšanā esošajiem izņemtajiem transportlīdzekļiem!

Informācija aktualizēta 25.07.2019.