Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Nodrošinājuma valsts aģentūra veic remontdarbus pārvaldīšanā nodoto ēku uzlabošanai

Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu pārvaldes Daugavpils daļa piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros 2019.gada 1.pusgadā veica kārtējos un kapitālos remontdarbus, lai uzlabotu pārvaldīšanā nodoto ēku un telpu atbilstību darba vides drošības prasībām un iekšlietu dienestu funkciju īstenošanai, kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai sabiedrībai.

Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta telpās pašu spēkiem veikti iekštelpu remontdarbi 18.Novembra ielā 83, Daugavpilī (virtuves kosmētiskais remonts), 18.Novembra ielā 39B un 41A, Daugavpilī (ekspertu darba un atpūtas telpas remonts), Vaļņu ielā 27, Daugavpilī (darba kabineta remonts), Brīvības ielā 15, Krāslavā (kabineta kosmētiskais remonts), kā arī, piesaistot komersantus, realizēta ugunsdzēsības depo vārtu nomaiņa vai paplašināšana Raiņa ielā 21, Ilūkstē, Rēzeknes ielā 2, Dagdā, Rīgas ielā 104, Krāslavā, un 18.Novembra ielā 83, Daugavpilī.

Ministru kabinets atbalsta Nodrošinājuma valsts aģentūras virzītās izmaiņas regulējumā par rīcību ar izņemto mantu

Ministru kabinets 2019.gada 13.augusta sēdē ir atbalstījis, un 2019.gada 16.augustā Oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ir publicēti Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumi Nr.363 “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumos Nr.1098 “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem””.

Izmaiņas, ko ievieš minētie grozījumi, stāsies spēkā 2019.gada 17.augustā. Būtiskākās no tām:

Atbilstoši Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 8.marta spriedumos (lietās Nr. A420467812, A420423812 un A420289816) izdarītajiem secinājumiem, Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pārskatījusi un precizējusi administratīvā pārkāpuma lietās izņemto transportlīdzekļu glabāšanas izdevumus, balstoties uz faktisko izdevumu apmēriem 2018.gadā. Līdz ar to par izņemtā transportlīdzekļa glabāšanu būs jauni izcenojumi atkarībā no transportlīdzekļa izmēriem.

Nodrošinot ķīlas tiesību prioritāti, turpmāk izņemtie transportlīdzekļi, attiecībā uz kuriem ir reģistrēta komercķīla, tiks atdoti neatkarīgi no naudas soda un pārvietošanas un glabāšanas  izdevumu samaksas. Tas novērsīs nepamatotu glabāšanas izdevumu rašanos.

Līdz šim noteiktie termiņi “ne vēlāk kā trīs (piecu) darbdienu laikā” ir aizstāti ar formulējumu “nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs (piecu) darbdienu laikā”, kā arī izmaiņas paredz, ka atbildīgās institūcijas nosūtīs lēmumus par izņemtās mantas nodošanu glabāšanā vai tās realizāciju/iznīcināšanu ar drošu elektronisko parakstu uz Nodrošinājuma valsts aģentūras elektroniskā pasta adresi mail . Tas nodrošinās nekavējošu informācijas apmaiņu, kā arī paātrinās izņemtās mantas nodošanu glabāšanā un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīcību ar izņemto mantu.

Ievērojot institūciju sadarbības pienākumu, lai netiktu dublēta informācija, Nodrošinājuma valsts aģentūrai turpmāk nebūs pienākums sūtīt Valsts ieņēmumu dienestam lēmumus, kuri jau ir tā rīcībā.

Grozījumos iekļauts arī detalizēts regulējums par administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas izsoles organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē.

Grozījumi: https://likumi.lv/ta/id/308727

Plašāk par grozījumu būtību skatīt informatīvajā prezentācijā

Nodrošinājuma valsts aģentūra uzsāk pārdot izņemto mantu elektronisko izsoļu vietnē

Tiesu administrācija un Nodrošinājuma valsts aģentūra 2019. gada 6. augustā parakstīja starpresoru vienošanos par Nodrošinājuma valsts aģentūras izsoļu organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē.

Ar šīs starpresoru vienošanās noslēgšanas brīdi Nodrošinājuma valsts aģentūra ir tiesīga rīkot administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas realizāciju elektroniskā izsolē elektronisko izsoļu vietnē atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr. 1098 “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”.

Vienlaikus starpresoru vienošanās paredz, ka Nodrošinājuma valsts aģentūra ir tiesīga veikt izsoļu organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē attiecībā uz cita veida tās valdījumā vai turējumā esošo mantu, ja citos tiesību aktos tiek noteikta šāda kompetence. Nodrošinājuma valsts aģentūra varēs pārdot izsolē elektronisko izsoļu vietnē arī valsts pārvaldes funkciju īstenošanai nepiemērotu Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Tas palielina Nodrošinājuma valsts aģentūras izredzes izdevīgāk pārdot izsolāmo kustamo un nekustamo mantu, jo elektronisko izsoļu vietnei ir plašs lietotāju loks, izsoļu organizēšana tajā ir ērta gan izsoles organizatoram, gan izsoles dalībniekiem.

Elektronisko izsoļu vietnes adrese: https://izsoles.ta.gov.lv

Par valsts materiālo rezervju jomas pilnveidošanu un resursu izmantošanu

Īstenojot Nodrošinājuma valsts aģentūrai noteikto funkciju valsts materiālo rezervju jomā, aģentūra aktīvi iesaistījusies valsts materiālo rezervju plānošanas, veidošanas un pārvaldīšanas sistēmas pilnveidē.

Lai nodrošinātu efektīvāku valsts materiālo rezervju veidošanas un pārvaldīšanas procesu, sadarbībā ar Iekšlietu ministriju 2016.gadā tika izstrādāts konceptuālā ziņojuma projekts “Par valsts materiālo rezervju veidošanu un pārvaldīšanu”. Savukārt lai īstenotu ar Ministru kabineta 2017.gada 22.maija rīkojumu Nr.244 “Par konceptuālo ziņojumu “Par valsts materiālo rezervju veidošanu un pārvaldīšanu”” atbalstīto Iekšlietu ministrijas piedāvāto risinājuma variantu un nodrošinātu efektīvāku valsts materiālo rezervju izmantošanu katastrofu, militāru un citu apdraudējumu gadījumos, sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, katastrofu, militāru un citu apdraudējumu pārvaldīšanā iesaistītajām nozaru ministrijām un atbildīgajām institūcijām tika izstrādāts jauns normatīvo aktu regulējums valsts materiālo rezervju jomā (Valsts materiālo rezervju likums (stājās spēkā 2019.gada 1.janvārī); Ministru kabineta 2019.gada 18.jūnija noteikumi Nr.256 “Valsts materiālajās rezervēs ietilpstošo zāļu un medicīnisko ierīču atsavināšanas kārtība”; Ministru kabineta 2019.gada 18.jūnija noteikumi Nr.268 “Valsts materiālo rezervju izmantošanas un pārbaudes kārtība”).

Stiprinot institūciju gatavību valsts apdraudējuma situāciju pārvarēšanas pasākumu veikšanai, ir aktualizēta un pilnveidota valsts materiālo rezervju nomenklatūra, veicinot nozaru ministrijām nepieciešamo mūsdienu prasībām atbilstošo materiālo resursu rezervju veidošanu un maksimāli lietderīgu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

Pēdējo desmit gadu laikā, īstenojot starptautiskās palīdzības sniegšanu valstīm, kuras skārušas katastrofas vai krīzes situācijas, atbilstoši pieprasījumiem un Ministra kabineta rīkojumiem tikuši sagatavoti un izsniegti no valsts materiālajām rezervēm humānās palīdzības sūtījumi Gruzijai (2008.gadā), Bulgārijai (2013.gadā), Slovēnijai (2015.gadā), Grieķijai (2016.gadā) un Ukrainai (2009., 2014., 2015.gadā).

Valsts materiālās rezerves iesaistītas dažādu neatliekamo glābšanas darbu un katastrofu seku likvidēšanas pasākumu izpildē (sakarā ar kravas vilcienu avāriju, ēkas sagruvumu, vētras un plūdu radīto seku novēršanai, mežu ugunsgrēkos, cūku mēra masveida izplatīšanās apkarošanā), sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanas pasākumos, slimnīcas darbības un medicīniskās palīdzības nodrošināšanā, civilās aizsardzības sistēmas mācībās un katastrofu pārvaldīšanā iesaistītā personāla apmācības nodrošināšanā, tādējādi atvieglojot atbildīgo institūciju preventīvo un reaģēšanas pasākumu īstenošanu.

2019. gada 5. jūlijā notika Nodrošinājuma valsts aģentūras 10.gadadienai veltīts svinīgais pasākums.

Svinīgā pasākuma laikā Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens un Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs Iekšlietu ministrijas amatpersonām, aģentūras nodarbinātajiem un sadarbības partneriem pasniedza Iekšlietu ministrijas un Nodrošinājuma valsts aģentūras apbalvojumus.

Godinot cilvēkus, kuri snieguši ieguldījumu Nodrošinājuma valsts aģentūras attīstībā, par nozīmīgu ieguldījumu Nodrošinājuma valsts aģentūras mērķu sasniegšanā, un ilggadēju amata pienākumu izpildi, pasniegti Iekšlietu ministrijas apbalvojumi – bronzas “Goda zīme”, Goda raksts un Pateicība.

Nodrošinājuma valsts aģentūra pasniedza apbalvojumu “Pateicība” Iekšlietu ministrijas padotības un sadarbības iestādēm, kā arī  Nodrošinājuma valsts aģentūras apbalvojumu “Jubilejas goda zīme “Nodrošinājuma valsts aģentūrai 10”” Iekšlietu ministrijas amatpersonām, iestāžu vadītājiem un sadarbības partneriem. Aģentūras nodarbinātajiem pasniedza apbalvojumu “Nopelnu zīme”, “Jubilejas goda zīme “Nodrošinājuma valsts aģentūrai 10””, Atzinības raksts un “Pateicība.”

Sveicam visus apbalvotos!

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā tiek īstenots energoefektivitātes paaugstināšanas projekts arī Ventspilī

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā Ventspilī, Inženieru ielā 1, kur atrodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēka, arī notiek šīs ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. Uzsāktos darbus plānots pabeigt šā gada decembrī.

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros tiek īstenots projekts:

 Projekts Nr.4.2.1.2/17/I/033 “Paaugstināt valsts ēkas Inženieru ielā 1, Ventspilī, energoefektivitāti”.

Projekta ietvaros tiek veikti šādi energoefektivitātes pasākumi:

- fasādes sienu siltināšana;

- cokola siltināšana;

- bēniņu pārseguma siltināšana;

- jumta pārseguma siltināšana;

- jumtiņu virs ieejām atjaunošana;

- esošo PVC tipa un koka logu nomaiņa pret jauniem PVC tipa logiem;

-vārtu, metāla un koka ieejas mezglu nomaiņa pret blīvām ārdurvīm un vārtiem

-pieslēguma elementu atjaunošana, siltināšana.

Nodrošinājuma valsts aģentūra līgumu par veicamajiem darbiem noslēgusi ar SIA “SAMRODE”.

Kā jau ierasts, šādus projektus uzrauga gan būvuzraugs – šajā gadījumā SIA “BŪVĒTIKA”. Kā arī notiek autoruzraudzība – SIA “Grand Eko”.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā turpinās energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Rēzeknē

Rēzeknē, Kr.Valdemāra ielā 20, Valsts policijas ēkā, šā gada marta sākumā Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā tika uzsākti ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. Uzsāktos darbus plānots pabeigt šā gada nogalē.

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros tiek īstenots projekts:

Nr.4.2.1.2/18/I/012 “Paaugstināt valsts ēkas Kr. Valdemāra ielā 20, Rēzeknē, energoefektivitāti”.

ERAF

Projekta ietvaros tiek veikti šādi energoefektivitātes pasākumi:

- ēkas fasādes sienu siltināšana;

-cokola siltināšana;

- jumta pārseguma siltināšana;

-bēniņu pārseguma siltināšana;

-esošo PVC tipa, koka un stikla bloku logu nomaiņa pret jauniem logiem;

- ieejas mezglu nomaiņa pret blīvām ārdurvīm;

-apkures sistēmas atjaunošana;

-pieslēguma elementu atjaunošana;

- jumta lietusūdens noteksistēmas atjaunošana;

-betona aizsargapmales atjaunošana.

Darbus objektā veic: būvnieks - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALIJA", autoruzraugs - akciju sabiedrība "Komunālprojekts", būvuzraugs - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVĒTIKA".

 

Lielgabarīta un nestandarta kravas kraušanas un pārvadāšanas pakalpojumi uz diviem gadiem

Lielgabarīta un nestandarta kravas kraušanas un pārvadāšanas pakalpojumi uz diviem gadiem

Nodrošinājuma valsts aģentūrā 2019.gada 27.jūnijā pulksten 11.00, Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k- 2, 207. kabinetā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu notiks apspriede ar piegādātājiem par plānoto iepirkuma procedūru lielgabarīta un nestandarta kravas kraušanas un pārvadāšanas pakalpojumi uz diviem gadiem. Apspriedē tiks izskatītas tehniskās specifikācijas, finanšu piedāvājuma un vispārīgās vienošanās projektos ietvertās prasības. 
Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2019.gada 26.jūnijam (ieskaitot), nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi mail
Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija tiks elektroniski nosūtīta sanāksmes dalībniekiem. 
Sīkāka informācija pieejama - http://www.nva.iem.gov.lv/lat/iepirkuma-proceduru-dokumentacija
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23332

Nodrošinājuma valsts aģentūras komanda IeM sporta sezonas noslēguma sacensībās savā grupā izcīnījusi 3.vietu

Atpūtas un sporta kompleksā “Turbas” Tūrkalnē, Tīnūžu pagastā norisinājās Iekšlietu ministrijas šā gada sporta noslēguma sacensības. Mūsu komanda startēja piecos sporta veidos un ieguva sekojošas vietas – 3.vietu minifutbolā, 4.vietu volejbolā, 3.vietu strītbolā, 4.vietu auto stumšanā un 1.vietu kompleksajā stafetē.

Nodrošinājuma valsts aģentūra sacensībās startēja ar komandu, kuras sastāvā bija Vadims Buraks – Aģentūras Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Piedziņas nodaļas vecākais referents, Māra Kornača – aģentūras Izņemto lietu piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvede, Raimonds Planārs - aģentūras Izņemto lietu piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis, Rolans Tuls  - aģentūras Izņemto lietu piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu Materiāli tehniskās apgādes pārvaldes Apsardzes nodaļas dežurants, Anete Būmeistare – aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsulte, Jānis Brambats aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsults, Raitis Nora - aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsults, Elza Seržante – aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Administratīvās nodaļas Personāla vadības sektora vadošā speciāliste, Baiba Ģelze - aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Administratīvās nodaļas Dokumentu pārvaldības sektora lietvede, Juris Pauliņš – aģentūras Īpašumu, bruņojama un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas namu pārzinis, Jānis Lūks -  aģentūras Īpašumu, bruņojama un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas namu pārzinis, Edgars Plass – -  aģentūras Īpašumu, bruņojama un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Rīgas un Zemgales daļas namu pārzinis, Jurijs Kokins - aģentūras Īpašumu, bruņojama un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Daugavpils daļas vadītājs, Elmārs Rudovičs- – aģentūras Īpašumu, bruņojama un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Daugavpils daļas vecākais referents, Guntis Ratnieks – aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta īpašumu pārvaldes Kurzemes daļas projekta vadītājs un Valērijs Sobitņuks -  aģentūras Iaņemto lietu, piedziņas un materiālaās apgāds departamenta Materiāli tehniskās apgādes pārvaldes Tehniskās atbalsta daļas transporta instruktors. 

Patiess prieks, ka savā apakšgrupā NVA komanda kopvērtējumā ieguva 3.vietu. Sveicam kolēģus un lepojamies ar jums!

Nodrošinājuma valsts aģentūrā noticis kvalitātes pārvaldības sistēmas uzraudzības audits

2019.gada 3.maijā Nodrošinājuma valsts aģentūrā notika kvalitātes pārvaldības sistēmas uzraudzības audits, kuru veica auditori no SIA “Bureau Veritas Latvia”. Audita laikā neatbilstības netika konstatētas, un auditori pozitīvi novērtēja iestādes ieguldījumu kvalitātes pārvaldības sistēmas uzturēšanā un pilnveidē.

Plašāka informācija par Nodrošinājuma valsts aģentūras kvalitātes vadības sistēmu atrodama lapā: Kvalitātes un risku pārvaldība