Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Veikta liela apjoma izņemtās mantas un lietisko pierādījumu iznīcināšana

Otrdien, 9.jūnijā, Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu veica liela apjoma lietisko pierādījumu iznīcināšanu 19 kriminālprocesos un izņemtās mantas iznīcināšanu 4 administratīvā pārkāpuma lietās SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Rēzeknes novadā.

Kopumā tika iznīcinātas 15 paletes, 57 iepakojumi un 3 paciņas ar dažādu marku cigaretēm.

 

Valsts policijas iecirkņa ēkā Gulbenē pabeigti visi paredzētie būvdarbi

Iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, ir pilnībā izpildīti visi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta līguma nosacījumi, veicot būvdarbus Valsts policijas iecirkņa ēkā Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, kur Nodrošinājuma valsts aģentūra veica energoefektivitātes paaugstināšanas, apkures sistēmas atjaunošanas un citus nepieciešamos ēkas atjaunošanas darbus.

 

Pēc veiktajiem darbiem uzlabojusies ēkas siltumnoturība un pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabojusies Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirkņa amatpersonu, darbinieku darba apstākļi, kā arī tika uzlabots ēkas ārējais izskats un palielināts tās kalpošanas laiks.

Ēkas atjaunošanas darbi tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas projekta Nr.4.2.1.2/18/I/011 “Paaugstināt valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitāti” ietvaros.

 

Veikta liela apjoma izņemtās mantas iznīcināšana atkritumu poligonā „Getliņi”

1.-3.jūnijā Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu atkritumu poligonā „Getliņi”, Stopiņu novadā veica liela apjoma lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā.

Kopumā tika iznicinātas 8 paletes ar cigarešu bloku sagatavēm „Prince”, 25 paletes ar cigarešu „Prince” paciņu sagatavēm, 15 paletes ar folijas ruļļiem, 9 paletes ar plēvi ruļļos, 20 paletes ar cigarešu papīra ruļļiem, 44 paletes ar cigarešu filtriem, 5 paletes ar sarkanā papīra ruļļiem, 9 paletes ar filtru papīru un 114 kastes ar tabaku.

 

Konkurss uz vakanto Iepirkumu un realizācijas nodaļas vadītāja vietnieka (ierēdņa) amatu

Aicina pieteikties pretendentus uz vakanto Administratīvi–juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas vadītāja vietnieka (ierēdņa) amatu uz noteiktu laiku

Prasības amata pretendentiem:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība ekonomikas, finanšu jomā, tiesību vai vadības zinību jomā;
 • praktiskā darba pieredze iepirkumu jomā vismaz divi gadi un vēlama pieredze iepirkuma komisiju darba vadīšanā vismaz vienu gadu;
 • Publisko iepirkumu likuma un uz tā pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu pārzināšana un to normu praktiska pielietošana;
 • labas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 2.pakāpe), vēlamas angļu valodas zināšanas, labas iemaņas darbā ar datoru (teicami - MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, prast lietot – MS Access);
 • augsta atbildības sajūta, komunikācijas prasmes un analītiska domāšana, prasme precīzi strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās un prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • izpratne par valsts pārvaldi un iekšlietu nozari;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta otrās un trešās daļas prasībām.

Amata pamatpienākumi:

 • piedalīties iepirkuma komisiju darbā vai vadīt tās, nodrošinot iepirkuma procesa racionālu un efektīvu norisi;
 • nodrošināt iepirkuma procedūru rezultātā noslēgto iepirkuma līgumu publicēšanu pircēja profilā, kontrolējot noslēgto līgumu un tajos veikto grozījumu atbilstību publisko iepirkumu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt iepirkuma procedūru dokumentācijas (vēstules privātpersonām, atbildes uz publisko personu pieprasījumiem, paskaidrojumi, iekšējo normatīvo aktu projekti u.c.) izstrādi un saglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • nodrošināt nodaļas kompetencē esošajos jautājumos noslēgto līgumu izpildes uzraudzību;
 • pārstāvēt Nodrošinājuma valsts aģentūru Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijā vai tiesā.

Piedāvājam:

 • mēnešalgu atbilstoši 11.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai (pārbaudes laikā 1200 euro, pēc pārbaudes laika līdz 1382 euro) un sociālās garantijas;
 • darbavietu Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-2, Rīgā;
 • pēc viena nostrādāta gada: veselības apdrošināšanu, papildu atvaļinājuma dienas, atvaļinājuma pabalstu;
 • iespēju pilnveidot zināšanas un prasmes apmācībās.

 

Pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) iesniegt līdz 2020.gada 14.jūnijam, Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e–pastu mail, tālrunis uzziņām 67829094 darbdienās no plkst. 08:00 līdz 16:30.

 

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV 1026, tālrunis 67829046, mail.

Pārdod valsts nekustamo īpašumu Saldū

Nodrošinājuma valsts aģentūra elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu Skrundas ielā 24A, Saldū, Saldus novadā.

Nodrošinājuma valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90009112024; juridiskā adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-2, Rīgā, LV-1026) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:

Skrundas ielā 24A, Saldū, Saldus novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8401 509 0049), kas sastāv no  būves – noliktavas (būves kadastra apzīmējums 8401 009 0032 004).

Izsoles sākumcena EUR 47 538,00. Izsoles solis – EUR 480.

Izsoles sākums – 2020.gada 27.maijs, izsoles noslēgums – 2020.gada 26.jūnijs plkst.13:00

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 16.jūnijam  jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Nodrošinājuma valsts aģentūras norēķinu kontā Nr.  LV59TREL814065106200B, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās  maksājumus veicot pilnā apmērā euro.

Zemes īpašniekam ir pirmpirkuma tiesības uz būvi.

Saskaņot objekta apskates laiku var pa tālr. 27084198, 63404699.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.

Nodrošinājuma valsts aģentūra veic liela apjoma izņemtās mantas iznīcināšanu

14. un 15.maijā Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu veica liela apjoma lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesā.

14.maijā kopumā tika iznīcinātas 25 paletes, uz kurām atradās tukšas pudeles, dažāda veida mehāniskās ierīces un 2 tukšas kartona kastes.

15.maijā atkritumu poligonā „Getliņi” tika iznīcinātas 105 kartona kastes, 76 kartona kastes, kurās atradās cigarešu filtri, 27 kartona kastes, kurās atradās tabaka, 31 maiss ar augu izcelsmes fragmentiem pēc ekspertīzes, 2 melni polietilēna iepakojumi, 2 iepakojumi ar tabaku, 1 iepakojums ar cigarešu filtriem, 1 kartona kaste ar cigarešu un filtru ietīšanas papīru, 1 kartona kaste, kurā atradās papīra ruļļi, plēves ruļļi, un 2 paletes, uz kurām atradās cigarešu paciņu “Prince” sagataves.

 

Paziņojumi par izņemto mantu iznīcināšanu

Pārdod valsts nekustamo īpašumu

Nodrošinājuma valsts aģentūra elektroniskās izsolēs ar augšupejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu.

Nodrošinājuma valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90009112024; juridiskā adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-2, Rīgā, LV-1026) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:

Graudu ielā 12, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (kadastra numurs 6201 033 0265), kas sastāv no zemes vienības 3 910 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6201 033 0265) un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 6201 033 0265 001; 6201 033 0265 002).

Izsoles sākumcena EUR 31 300. Izsoles solis – EUR 313.

Izsoles sākums – 2020.gada 22.maijs, izsoles noslēgums – 2020.gada 22.jūnijs plkst.13:00

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 11.jūnijam  jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Nodrošinājuma valsts aģentūras norēķinu kontā Nr.  LV59TREL814065106200B, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.

Objekts iznomāts. Nav pirmpirkuma tiesīgās personas.

Saskaņot objekta apskates laiku var pa tālr. 27084198.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.

Nodrošinājuma valsts aģentūra aicina darbā istabeni

Nodrošinājuma valsts aģentūra aicina darbā uz noteiktu laiku (vasaras sezonā no 15.jūnija līdz 31.augustam) uz pilnu slodzi istabeni darbam dienesta viesnīcā "Dzintari", Jūrmalā.

Darba vietas adrese - Piestātnes iela 14, Jūrmala.
Pilna darba slodze no plkst.8.00 līdz plkst.16.30
Alga - 430,00 euro mēnesī (BRUTO)

Darba pienākumi: tīrības un sakārtotības nodrošināšana viesnīcas telpās - numuriņos, koplietošanas telpās un sanitārajās telpās (putekļu slaucīšana, gultas veļas maiņa, grīdas sausā, mitrā uzkopšana).

Nepieciešama precīza un kārtīga darbu izpilde.

Vēlamas krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Pieteikšanās vakancei Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, pie Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Rīgas un Zemgales reģionālās nodaļas

namu pārzines Ivetas Kazakevičas, e-pasts: mail, tālrunis: 26159974.

 

Divdesmit divas tonnas konfiscētā spirtu saturošā šķidruma tiks izmantotas telpu un virsmu dezinfekcijai

Kriminālprocesā izņemtais spirtu saturošais šķidrums, kas atrodas Nodrošinājuma valsts aģentūras glabāšanā, tiks nodots valsts un pašvaldību institūcijām telpu un virsmu dezinfekcijas nodrošināšanai.

Lai ievērotu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, kurā noteikts pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu, kā arī, ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 12.martā izdoto rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, jau šā gada 19.martā valdība atbalstīja iekšlietu ministra S. Ģirģena iniciatīvu koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatības mazināšanai izmantot konfiscēto spirtu saturošo šķidrumu. Pirmo reizi konfiscētais spirtu saturošais šķidrums (3112,5 kg) tika piegādāts uzņēmumam “Madara Cosmetics”, kas sadarbībā ar SIA “L.Ē.V.” bez maksas pārstrādāja to par virsmu dezinfekcijas līdzekli.

Pamatojoties uz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” eksperta atzinumu, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitas laboratorijas skaidrojumu un Veselības inspekcijas atzinumu, kā arī, ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā norādīto ieteikumu, ka virsmu apstrādi var veikt ar 70% spirta šķīdumu, pēc veiktajām pārbaudēm tika noskaidrots, ka 22 tonnas konfiscētā spirtu saturošā šķidruma, kas atrodas Nodrošinājuma valsts aģentūras glabāšanā, var tikt izmantotas telpu un virsmu dezinfekcijai ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, kad šo līdzekļu iegāde ir apgrūtinoša, neveicot pārstrādi. Lai to tālāk nodotu izmantošanai valsts un pašvaldību iestādēm, Nodrošinājuma valsts aģentūra iegādājās 5 l kannas, paletes un iepakošanas materiālu (plēvi).

Otrdien, 19.maijā, Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki nodrošināja aptuveni 8640 litru konfiscētā spirtu saturošā šķidruma safasēšanu 1728 kannās nodošanai Krīzes vadības centram tālākai rīcībai. Līdz šīs nedēļas beigām Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno nodrošināt vēl apmēram 6 tonnu konfiscētā spirtu saturošā šķidruma fasēšanu un nodošanu Krīzes vadības centram.

Tiks atjaunota klientu pieņemšana klātienē

No 22. maija Nodrošinājuma valsts aģentūrā tiks atjaunota klientu pieņemšana klātienē. Apmeklētāju pieņemšanas laiks darba dienās: no plkst. 8:00 līdz plkst. 11:30 un no 12:30 līdz 16:00.

Ņemot vērā valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa pagarināšanu līdz 9.jūnijam, aicinām ievērot nepieciešamos piesardzības pasākumus, būt atbildīgiem un izvērtēt nepieciešamību un riskus, apmeklējot klientu apkalpošanas centrus klātienē, un izmantot e-pakalpojumu iespējas valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.