Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Projekta Nr.PMLP/PMIF/2016/1 “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā” īstenošanas gaita

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada programmas projekta Nr.PMLP/PMIF/2016/1 5.pasākuma “Patvēruma meklētāju centra ēku būvniecība, tostarp būvju atjaunošana un pārbūve”, ko īsteno Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru, ietvaros: 
- 2016.gada 27.aprīlī tika pabeigta nekustamā īpašuma, Jaunceltne-2, Ropažu novadā, esošā patvēruma meklētāju centra iekštelpu 1., 2. un 3.stāva remontdarbu I kārta (daļas iekštelpu remontdarbi). Remontdarbus veica SIA “Ilidans” saskaņā ar 2016.gada 13.aprīlī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “Ilidans”  noslēgto būvdarbu līgumu Nr.IeM NVA 2016/33-Būv. 
Aktivitātes rezultātā ir uzlabotas patvēruma meklētāju dzīvojamās telpas un sadzīves telpas (dušas, tualetes, virtuves) ir veikts sienu, grīdu, griestu kosmētiskais remonts un sanitāro telpu remonts. 
- 2016.gada 30.septembrī tika pabeigta nekustamā īpašuma, Jaunceltne-2, Ropažu novadā, esošā patvēruma meklētāju centra iekštelpu remontdarbu II kārta (atlikušās daļas iekštelpu remontdarbi). Remontdarbus veica SIA “Ilidans” saskaņā ar 2016.gada 15.aprīlī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “Ilidans”  noslēgto būvdarbu līgumu Nr.IeM NVA 2016/34-Būv. 
Remontdarbi un iekštelpu uzlabojumi veikti ar mērķi patvēruma meklētāju centra ēkas korpusa pielāgošana lielākam patvēruma meklētāju skaitam. Papildu izveidotas telpas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai Patvēruma meklētāju centrā un telpas medicīnas pakalpojumu sniegšanai.
- 2016.gada 31.augustā SIA „Prof Rostuls” piegādāja un esošā patvēruma meklētāju centra virtuves telpās uzstādīja industriālo sadzīves tehniku:  galdus ar 2 izlietnēm un plauktu - 5 gab.; galdus ar plauktu un bortu -11 gab.; tvaika nosūcējus ar filtriem - 5 gab.; elektriskās plītis ar 4 sildvirsmām ar laika releju - 10 gab. Pakalpojums tika veikts 2016.gada 21.jūnijā starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA „Prof Rostuls” noslēgtā līguma Nr.PR-052 IeM NVA 2016/61-Pieg par sadzīves tehnikas piegādi ietvaros. 
Aktivitātes rezultātā patvēruma meklētāju vajadzībām ir labiekārtotas un aprīkotas virtuves. 
    

- 2016.gada 20.oktobrī SIA „AKERS VKS” piegādāja un esošā patvēruma meklētāju centra virtuves telpās uzstādīja industriālajai sadzīves tehnikai (elektriskajām plītīm) atbilstošus -  tvaika nosūces ventilatorus 5 gab. Pakalpojums tika veikts 2016.gada 15.septembrī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA „AKERS VKS” noslēgtā līguma Nr.IeM NVA 2016/147-Pieg par tvaika nosūces ventilatoru piegādi ietvaros.
Aktivitātes rezultātā patvēruma meklētāju vajadzībām ir labiekārtotas un aprīkotas virtuves.
       
- 2016.gada 11.oktobrī ir izpildīti karstā ūdens sagatavošanas sistēmas izbūves darbi (veco fiziski nolietojušos ūdens boileru nomaiņa pret diviem jauniem boileriem un jauna siltummezgla izbūve). Darbus veica SIA “Komunālserviss “Centrs”” 2016.gada 13.septembrī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un SIA “Komunālserviss “Centrs”” noslēgtā līguma Nr.IeM NVA 2016/127-Būv ietvaros. 
Aktivitātes rezultātā patvēruma meklētāji un citi patvēruma meklētāju centra ēkas lietotāji ir nodrošināti ar regulāru karstā ūdens padevi, kā arī ir nodrošinātas higiēnas prasības. 

Projekta izmaksas: 
Projekta kopējais finansējums saskaņā ar 2016.gada 7.novembrī noslēgtajiem 2016.gada 17.februāra Vienošanās Nr.PMLP/PMIF/2016/1 grozījumiem Nr.5 ir 2 019 673 EUR, tajā skaitā, Nodrošinājuma valsts aģentūrai piešķirtais finansējums – 486 244 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā: tiks paaugstināti patvēruma meklētāju uzņemšanas standarti un kapacitāte, kā arī mazināts patvēruma pieprasītāju spiediens uz citu ES dalībvalstu migrācijas un patvēruma sistēmām

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda
 2014. - 2020. gadam atbalstu
Par publikācijas saturu atbild IeM Nodrošinājuma valsts aģentūra

Kontaktpersona: Ilze Staša
e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv
tālrunis: 28323064
 
 

Nodrošinājuma valsts aģentūra turpina labiekārtot iekšlietu sistēmas iestāžu ēkas

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantu beigusi labiekārtot Valsts policijas ēkas Rēzeknē, Kr.Valdemāra ielā 20, ieejas kompleksu. Remontdarbu laikā nomainītas notekcaurules, izremontētas trepes, nokrāsota fasādes ieejas daļa un pats galvenais – ieeja padarīta pieejamam ikvienam. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izbūvēta sistēma, kas ļauj policijā bez problēmām ierasties arī  invalīdu ratiņkrēslos.

Aizvadītajā, šā gada 46.darba nedēļā Izņemto lietu nodaļas darbinieki izpildījuši procesu virzītāju lēmums 115 administratīvajās lietās un kriminālprocesos. Glabāšanā pieņemtas 10 automašīnas, tai skaitā arī piecas pēc ceļu satiksmes negadījumiem. Liepājā, kriminālprocesa ietvaros pārņemtas glabāšanā autoservisa iekārtas.

 Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta    Izņemto lietu nodaļas darbinieki sadarbībā ar Materiāli tehniskās apgādes pārvaldes darbiniekiem Getliņu atkritumu poligonā ar aģentūrai piederošo šķeldotāju iznīcināja 156 tūkstošus 322 paciņas cigarešu, kas kopumā ir 31 miljons 264 tūkstoši 400 cigarešu.

Nodrošinājuma valsts aģentūrai un komersantiem piederošajos stāvlaukumos nedēļas laikā pieņemti 97 transporta līdzekļi, kas saistīti ar ceļu satiksmi, bet saimniekiem nodotas 67 automašīnas. Nedēļas sākumā stāvlaukumos glabājās 300 automašīnas.
 
 

Nodrošinājuma valsts aģentūras dalība starptautiskā projektā

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes, sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” ietvaros tiek īstenots projekts Nr. 9.1.4.4./16/I/001 “Dažādības veicināšana” (Projekts). 

Projektu īsteno:
Sabiedrības integrācijas fonds 

Sadarbības partneri:
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Nodrošinājuma valsts aģentūra

Projekta mērķis: 
Veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošu sabiedrību.

Projekta kopējais finansējums:
Projekta pieejamais kopējais finansējums ir 6 813 045 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 5 791 088 euro un valsts budžeta finansējums – 1 021 957 euro.

Projekta ietvaros paredzēts īstenot šādas aktivitātes:
  Diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautajiem iedzīvotājiem;.
  Izmēģinājumprojekta "Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā" (gender budgeting) īstenošana un attiecīgu ieteikumu sniegšana;
  Diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošana darba devējiem un to darbiniekiem, tai skaitā:
  Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu;
  Informācijas un publicitātes pasākumi par Projekta īstenošanu;
  Sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.
Mērķa grupas:
  sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupas:
  darba devēji un to darbinieki;
  patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

Nodrošinājuma valsts aģentūras loma Projektā:
Saskaņā ar 2016.gada 10.maijā starp Sabiedrības integrācijas fondu un Nodrošinājuma valsts aģentūru noslēgto sadarbības līgumu “Par telpu nodrošināšanu”, projekta sadarbības partneris bez atlīdzības nodrošina telpas patvēruma meklētāju centrā, “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu novadā, pakalpojumu sniedzējam, ar kuru Sabiedrības integrācijas fonds noslēdzis iepirkuma līgumu par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

Projekta īstenošana paredzēta no 2016.gada 1.ceturkšņa līdz 2022.gada 4.ceturkšņa beigām.

Vairāk informācija šeit

Kontaktinformācija:
Ilze Dūmiņa
Sabiedrības integrācijas fonda Projekta ieviešanas vienības vadītāja
Tālr. 67078187
e-pasts: Ilze.Dumina@sif.gov.lv

Nodrošinājuma valsts aģentūra lielos apjomos turpina kontrabandas cigarešu iznīcināšanu

Šā gada 43. un 44. darba nedēļās Nodrošinājuma valsts aģentūras  Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta    Izņemto lietu nodaļas darbinieki sadarbībā ar Materiāli tehniskās apgādes pārvaldes darbiniekiem Getliņu atkritumu poligonā ar aģentūrai piederošo šķeldotāju iznīcināja 3 miljonus 370 tūkstošus 120 cigaretes un 47 iepakojumus ar konfiscēto ūdenspīpju tabaku.
  
Vēl šajā laika periodā iznīcinātas 32 paletes ar koka dēļiem, kā arī 33 paletes ar bojātu santehniku. Izņemto lietu nodaļas darbinieki pārņēmuši glabāšanā 190 dažādus iepakojumus ar alkoholu, kas izņemti vairāku kriminālprocesu ietvaros, 27 iepakojumus ar cigaretēm, 81 kasti ar tukšām pudelēm, kā arī piesaistot komersantu glabāšanā pārņemtas 6 tonnas 570 litri kontrabandas dīzeļdegvielas un trīs 200 litru tilpuma mucas.

Divu nedēļu laikā izpildīti 116 procesu virzītāju lēmumi gan administratīvajās lietās, gan kriminālprocesos. 

Nodrošinājuma valsts aģentūrai un komersantiem piederošajos stāvlaukumos divu nedēļu laikā pieņemti 169 transporta līdzekļi, kas saistīti ar pārkāpumiem ceļu satiksmē, bet saimniekiem nodotas 185 automašīnas. Šis nedēļas sākumā stāvlaukumos atradās 267 automašīnas, kas ir viens no mazākajiem skaitiem pēdējā laikā. 
 
 

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki saņēmuši Iekšlietu ministrijas apbalvojumus

Tradicionāli, tuvojieties Latvijas valsts svētkiem, iekšlietu sistēmā tiek apbalvoti un  godināti labākie un čaklākie tās darbinieki. 3.novembrī svinīgajā  pasākumā tika apbalvoti arī Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieki. 

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis “Par augstu profesionalitāti, godprātīgu darbu un sakarā ar Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienu”, ar Iekšlietu ministrijas Bronzas “Goda zīmi” apbalvoja:
AIJU MARNAUZU, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Ludzas daļas vecāko referenti;
SARMĪTI LUKOVSKU, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Vidzemes daļas vecāko referenti;
ILZI RUDZĪTI, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma un materiālo rezervju nodaļas vecāko referenti;
Ar Iekšlietu ministrijas PATEICĪBU apbalvoja - 
Andri SKRODELI, Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Materiāli tehniskās apgādes pārvaldes Tehniskā atbalsta daļas autovadītāju;

Žannu ŠOLDRI, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Apsaimniekošanas un uzskaites nodaļas vecāko referenti;

Guntu OSI, Nodrošinājuma valsts aģentūras Finanšu un grāmatvedības pārvaldes Grāmatvedības nodaļas grāmatvedi;

Elzu SERŽANTI, Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi – juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Administratīvās nodaļas Personāla vadības sektora personāla speciālisti;

Brigitu BĒRZIŅU, Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi – juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas Realizācijas sektora vecāko referenti.

Par augstu profesionalitāti, godprātīgu darbu un sakarā ar Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu, ar Iekšlietu ministrijas GODA RAKSTU tika apbalvoti

Mārīte DJOMKINA, Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas vecāko referenti;
Gvido KĪNS, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Īpašumu pārvaldes Vidzemes daļas namu pārzini.
Sveicam kolēģus un esam lepni par Jums!
 
 

Nodrošinājuma valsts aģentūrā noticis Konkurences padomes rīkotais seminārs

Šodien, 2.novembrī Nodrošinājuma valsts aģentūrā notika izglītojošs seminārs. Semināru organizēja Iepirkumu un realizācijas nodaļas vadītāja Inga Melece, uzaicinot Konkurences padomes speciālistus. 

Seminārā, kuru apmeklēja Nodrošinājuma valsts aģentūras vadība, struktūrvienību vadītāji, projektu vadītāji un iepirkumu speciālisti, tika pārrunātas tēmas, kuras ir saistītas ar riskiem, ar kuriem ikdienā saskaras arī aģentūras darbinieki. 

Pirmā semināra tēma, kuru prezentēja Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore Ieva Šmite-Antoņenko, bija par to, kāda ir Konkurences padomes kompetence mūsu valstī, kā arī izskaidroja pašu “aizliegtas vienošanās” būtību.
 
Semināra otrajā daļā Konkurences padomes  Aizliegtu vienošanos departamenta vecākā eksperte Nora Brīze izskaidroja biežāk sastopamās karteļa pazīmes publiskajos iepirkumos. Abas šodien prezentētās tēmas ir ļoti būtiskas un iegūtās zināšanas palīdzēs Nodrošinājuma valsts aģentūras  speciālistiem ikdienas darbā.
 
 

VUGD Ērgļu posteņa jaunceļamās ēkas pamatos iemūrēta vēstījuma kapsula nākamajām paaudzēm

Šodien, 20.oktobrī Ērgļos, Rīgas ielā 20.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Madonas  daļas Ērgļu posteņa jaunceļamā depo pamatos tika iemūrēta vēstījuma kapsula nākamajām paaudzēm. Jaunajā depo ēkā ir paredzētas darba vietas arī Ērgļu novada policistiem. 

Savu vēstījumu, kā arī simbolisku suvenīru no savas puses kapsulā ielika Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Evika Siliņa, Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks ģenerālis Normunds Plēgermanis, Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis un SIA “Bazalts” valdes priekšsēdētājs Jānis Ozols. 

Ērgļu depo šogad ir jau trešais VUGD jaunceļamais objekts, ko savā vēstījumā nākotnei uzsvēra arī Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors Ēriks Ivanovs: 
“Seno teicienu –“trīs lietas, labas lietas”, pilnībā apstiprina šodien notiekošais Ērgļos. Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūras uzraudzībā 2016.gadā tiek uzsākta jau trešā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo celtniecība.
Vecais, 21.gadsimta tehniskajām vajadzībām neatbilstošais depo ir nojaukts un jaunajā būvlaukumā jau redzamas jaunā depo aprises. Mēs ceram, ka sadarbība ar būvfirmu būs veiksmīga un jaunā depo ēka kalpos ugunsdzēsējiem ilgi, tādēļ  šodienas vēstījumu izlasīt varēs tikai pēc ļoti ilga laika.”
Šoreiz pie ķelles pirmie ķērās nākamie šīs ēkas saimnieki – ugunsdzēsēji.
 
 

Nodrošinājuma valsts aģentūra novērsusi avārijas situāciju Jelgavas depo garāžās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona Jelgavas depo garāžās novērsta avārijas situācija un veikti arī citi nepieciešamie remontdarbi. Sienā, blakus garāžas durvīm bija bīstami atdalījies mūrēto ķieģeļu gabals , aptuveni viena kubikmetra lielumā. 

Tas apdraudēja ne tikai tehniku brīdī kad tā iebrauca vai izbrauca no garāžām, bet, pirmkārt, arī pašus ugunsdzēsējus, kuriem šīs garāžas bija jāatver un jāaizver.

Šobrīd bīstamais gabals ir izņemts un tā vietā ir iemūrēti jauni ķieģeļi. Vienlaikus nostiprināti arī citi sienas gabali, kā arī veiks jumta remonts. Pilnībā nomainīts garāžu jumta segums, kā arī ar skārdu nostiprināts viss jumta perimetrs.
 
 

Nodrošinājuma valsts aģentūra turpina remontdarbus VUGD depo telpās dažādos Latvijas reģionos

Zemgales reģiona Aizkraukles Valsts ugunsdzēsības un glābšanas depo nupat pabeigts remonts divos darba kabinetos, kā arī nomainītas durvis un grīdas segums arī ugunsdzēsēju atpūtas telpā. Izremontētajās telpās atrodas Aizkraukles depo sakaru centrs, kurā pienāk zvani pēc palīdzības no visa Aizkraukles novada. 
   
Bet šā gada 39.darba nedēļā Izņemto lietu nodaļas darbinieki pārņēmuši glabāšanā dažādas mantas 20 kriminālprocesos un piecās administratīvajās lietās, tai skaitā -  kārtējie 175 iepakojumi ar cigaretēm  un 227 kastes, kopumā 2 miljoni 500 tūkstoši kontrabandas cigarešu, liels daudzumu papīra, kas izņemts jau zināmajā viltoto dolāru kriminālprocesā. Tāpat pieņemtas glabāšanā 993 kastes ar āboliem, kurus vēlāk paredzēts realizēt. Āboli izņemti kādā kontrabandas kriminālprocesā, jo ar tiem tika “maskētas” kastēs paslēptās cigaretes.

Nodrošinājuma valsts aģentūrai un komersantiem piederošajos stāvlaukumos nedēļas laikā pieņemti 90 transporta līdzekļi, kas saistīti ar ceļu satiksmi, bet saimniekiem nodotas 87 automašīnas. Nedēļas sākumā stāvlaukumos glabājās 311 automašīnas.
 
 

Nodrošinājuma valsts aģentūra iznīcinājusi kārtējo ieroču partiju

Trešdien, 28.septembrī,  Nodrošinājuma valsts aģentūras Bruņojuma un materiālo rezervju nodaļas ieroču tehniķis Aleksandrs Romānovs likumā noteiktajā kārtībā  komisijas klātbūtnē sadarbībā ar komersantu iznīcināja jau trešo šā gada ieroču partiju.

Metālkausējamajā krāsnī tika izkausētas 119 ieroču vienības, kuras pirms tam bija padarītas šaušanai nederīgā stāvoklī. Šajā partijā tika iznīcinātas gan pistoles, gan karabīnes, gan pneimatiskie ieroči, gan arī kāda 1945. gadā Zviedrijā ražota mašīnpistole. Krāsnī izkausēti tika arī norakstītie vecie, policijai nevajadzīgie roku dzelži.  

Bet aizvadītajā, šā gada 38.darba nedēļā Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu nodaļā  pieņemta manta 12 kriminālprocesos un četrās administratīvajās lietās.  Saskaņā ar pieņemto procesuālo lēmumu, sadarbībā ar Materiāli tehniskās nodaļas darbiniekiem iznīcināta manta septiņos kriminālprocesos un 30 administratīvajās lietās, tai skaitā 2,5 tonnas nelegālā alkohola. Getliņu atkritumu poligonā ar aģentūras šķeldotāju iznīcinātas 2 miljoni 508 tūkstoši 360 cigaretes.

Nodrošinājuma valsts aģentūras un komersantu stāvlaukumos nedēļas laikā pieņemta 81 automašīna, bet īpašniekiem nodotas 84 automašīnas. Nedēļas sākumā stāvlaukumos glabājās 311 automašīnas.