Lapas karte Sākums
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Jaunumi

Iepirkumu plāns 2020. gadam

Nodrošinājuma valsts aģentūra savā pircēja profilā elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1097 ir publicējusi iepirkumu plānu 2020.gadam.

Aģentūra kopumā 2020.gada laikā plāno veikt iepirkumus par kopējo summu 29,9 mlj. euro, no kuriem lielākā daļa ir Iekšlietu ministrijas iestāžu vajadzībām organizētie iepirkumi. Tā aģentūra 2020.gada laikā plāno organizēt iepirkuma procedūras gan darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu, gan transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumu saņemšanai, kuru rezultātā iepirkuma līgumus slēgs visas iekšlietu nozares iestādes. Apjomīgi iepirkumi plānoti arī transportlīdzekļu remonta pakalpojumu sniedzēju izvēlei Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts robežsardzes un Nodrošinājuma valsts aģentūras vajadzībām. Lai nodrošinātu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu atjaunināšanu tuvāko trīs gadu laikā, Nodrošinājuma valsts aģentūra kopīgi ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistiem organizēs atklātu konkursu.

Apjomīgs iepirkums plānots arī Valsts policijas, Valsts robežsardzes vajadzībām, kā arī citām Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm, izvēloties sadarbības partneri individuālo kameru (t.s. body kameru) piegādei turpmāko četru gadu laikā.

Turpinot īstenot energoefektivitātes pasākumus, 2020.gada laikā plānots izvēlēties būvkomersantu četru ēku Ezermalas ielā, Rīgā pārbūvei.

Nodrošinājuma valsts aģentūra aicina sekot tās tīmekļvietnē un pircēja profilā publicētajai informācijai par iepriekšējām apspriedēm ar piegādātājiem, kuru laikā iepirkuma komisija paredzējusi veikt diskusijas par tehniskās specifikācijas un pretendentu atlases prasībām, uzklausīt tirgus dalībnieku viedokli par iespējām tās izpildīt.

Nodrošinājuma valsts aģentūra aicina uz produktīvu sadarbību tās plānoto iepirkumu īstenošanā.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas vadītāja Inga Ābrāma

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra e-izsolē pārdod valsts nekustamo īpašumu Jelgavā

Izsoles sākums – 2020. gada 24. janvāris, izsoles noslēgums – 2020. gada 24. februāris plkst. 13:00.

Nodrošinājuma valsts aģentūra elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu: Tērvetes ielā 263, Jelgavā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0900 029 0596), kas sastāv no  zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0900 029 0596) 0,1517 ha platībā un būves (būves kadastra apzīmējums 0900 029 0596 001). Izsoles sākumcena EUR 33 325. Izsoles solis – EUR 333.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 10. februārim  jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Nodrošinājuma valsts aģentūras norēķinu kontā Nr. LV59TREL814065106200B, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā,  maksājumus veicot pilnā apmērā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.

 

Saskaņot objekta apskates laiku var pa tālr. 67219220, 28374547.

 

Veikta ieroču un speciālo līdzekļu iznīcināšana

2019. decembrī Nodrošinājuma valsts aģentūra veica ieroču un speciālo līdzekļu iznīcināšanu.

Ieroču metāliskās sastāvdaļas bija mehāniski deformētas un izkausētas metāla pārstrādes krāsnī. Kopumā tika iznīcināti dažāda veida ieroči un to sastāvdaļas – 412 gab., dažāda veida speciālie līdzekļi – 4 gab.

 

Olaines ugunsdzēsības depo veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi

Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pabeigusi Olaines ugunsdzēsības depo ēkas Rīgas ielā 14, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšanas un citus nepieciešamos ēkas atjaunošanas darbus. Šā gada 3. janvārī Olaines novada pašvaldības būvvaldes komisija novērtēja veiktos būvdarbus un pieņēma ēku ekspluatācijā.

Pēc veiktajiem darbiem uzlabojusies ugunsdzēsības depo ēkas siltumnoturība un pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlaboti ēkas lietotāju darba un sadzīves apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, kā arī palielināts tās kalpošanas laiks.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas ietvaros tika veiktas kompleksas aktivitātes: ārsienu siltināšana, logu un durvju ailu siltināšana, veco logu nomaiņa, veco koka ārdurvju (t.sk. lūku) nomaiņa, pagraba pārseguma siltināšana, pamatu siltināšana (t.sk. redzamas daļas jeb cokola), jumta siltināšana, ieklājot jaunu hidroizolācijas slāni, karstā ūdens sistēmas cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņa, apkures sistēmas atjaunošana, esošās apgaismojuma sistēmas nomaiņa pret energoefektīvu LED apgaismojuma sistēmu, veco pašteces sadzīves kanalizācijas stāvvadu nomaiņa, drenu ūdens un lietus ūdens ārējās kanalizācijas atjaunošanas darbi, izbūvējot infiltrācijas lauku.

Ēkas atjaunošanas darbi tika veikti ERAF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas projekta  Nr.4.2.1.2/17/I/031 „Paaugstināt valsts ēkas Rīgas ielā 14, Olainē, Olaines novadā energoefektivitāti” ietvaros.

Ēkas atjaunošanas darbus veica pilnsabiedrība „Anzāģe un Build Invest Latvia”, vienotais reģistrācijas numurs 40203068135, būvuzraudzību nodrošināja sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Būvētika”, vienotais reģistrācijas numurs 40103446440 un autoruzraudzību – SIA „JaunRīga ECO”, vienotais reģistrācijas numurs 40103680902.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra veic izņemtās mantas un lietisko pierādījumu iznīcināšanu

Pērnā gada nogalē veikta lietisko pierādījumu iznīcināšana četrpadsmit kriminālprocesos un izņemtās mantas iznīcināšanas divās administratīvā pārkāpuma lietās.

2019. gada 23. decembrī, Ludzas pilsētā tika iznīcināts apzīmogots maiss ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes, divas apzīmogotas alumīnija kannas ar šķidrumu un apzīmogots iepakojums ar tukšām pudelēm pēc ekspertīzes.

 

 

Tai pašā dienā SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki” kopumā tika iznīcināti 1190041 iepakojumi un 2 paciņas ar cigaretēm (cigarešu markas: „Winston Blue”, „Rothmans”, „Premjer”, („NZ Gold” „Minsk Capital QS”), „NZ2 Superslims”, „Queen Super Slims”, „NZ8”).

Valsts ēka Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, pēc uzlabošanas un atjaunošanas darbiem tika pieņemta ekspluatācijā

Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pabeigusi valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitātes paaugstināšanas, apkures sistēmas atjaunošanas un citus nepieciešamos ēkas atjaunošanas darbus. 2019. gada 18. un 27. decembrī Gulbenes novada Būvvaldes komisija novērtēja veiktos būvdarbus un ēku pieņēma ekspluatācijā.

Ēkas atjaunošanas darbi tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas projekta Nr.4.2.1.2/18/I/011 “Paaugstināt valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitāti” ietvaros.

Projekta Nr.4.2.1.2/18/I/011  ietvaros un ar valsts līdzekļu līdzfinansējumu tika veiktas kompleksas aktivitātes: fasādes sienu siltināšana, cokola siltināšana, ēkas aizsargapmales izbūve, vējtvera pārseguma siltināšana, jumta seguma un ūdens noteku ierīkošana, logu nomaiņa pret jauniem PVC logiem, ārdurvju nomaiņa, ēkas apkures sistēmas un siltummezgla atjaunošana, lieveņa, kāpņu un uzjumteņa  atjaunošana, vides pieejamības nodrošināšana (invalīdu pacēlāja uzstādīšana), logu metāla režģu un aizsargžalūziju uzstādīšana.

Ēkas atjaunošanas darbus veica sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ozolmājas”, reģistrācijas numurs 43201016545,  būvuzraudzību nodrošināja sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Būvētika”, reģistrācijas numurs 40103446440, un autoruzraudzību – akciju sabiedrība “Komunālprojekts” , reģistrācijas numurs 40003005372. Ēkas atjaunošanas darbi tika uzsākti 2019. gada jūlijā. Atjaunotajā ēkā atrodas Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirknis.

Pēc veiktajiem darbiem uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirkņa amatpersonu, darbinieku darba apstākļi, kā arī tika uzlabots ēkas ārējais izskats un palielināts tās kalpošanas laiks.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra novēl skaistus svētkus!

Kļūsti kā bērns, ļauj, lai šonakt tavs prieks
Atmiņu kupenās bradā,
Uzticies brīnumam trauslam kā sniegs,
Vienu vakaru gadā.
/V. Mora/

 

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar komersantiem iznīcinājusi kontrabandas cigaretes

Šā gada 4. decembrī, pamatojoties uz Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumiem Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 22.11.2019. rīkojumu Nr.1143 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9527”, Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta darbinieki sadarbībā ar komersantu SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki” (Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads) iznīcinājuši apzīmogotus iepakojumus ar cigaretēm

(atbilstoši 2019.gada 12.novembra VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Muitas lietu izmeklēšanas daļas Pirmās izmeklēšanas nodaļas vecākā izmeklētāja E.Augusta lēmumam „NZ 8” – 1 252 200 gab. cigaretes, ”FEST” – 248 200 gab. cigaretes, „NZ8 Gold” – 186 200 gab. cigaretes, „NZ10 Black” – 503 800 gab. cigaretes, „Minsk Super Slims” 13 800 gab. cigaretes, „Minsk Capital” – 35 800 gab. cigaretes) - 21 gab.

 

Piecus Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm lietošanā nodotos nekustamos īpašumus turpmāk apsaimniekos VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

No 2020. gada 1.janvāra Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm lietošanā nodotos VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā esošos nekustamos īpašumus – Rīgā Rūdolfa ielā 5, Matīsa ielā 9, un Daugavpilī 18.Novembra ielā 39, 18.Novembra ielā 39B, Vaļņu ielā 27 – apsaimniekos VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.

Tādējādi paredzēts:

  • novērst nekustamo īpašumu tehniskā stāvokļa pasliktināšanos;
  • minimizēt to gadījumu skaitu, kad steidzamības kārtā nepieciešams risināt jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu neatliekamu remontdarbu veikšanai;
  • nodrošināt profesionālu un sistemātisku apsaimniekošanu atbilstoši savstarpēji saskaņotam apsaimniekošanas pasākumu plānam (apkures sistēmas, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas, elektroapgādes tīklu apsaimniekošana, telpu un teritorijas uzkopšana u.c.);
  • nodrošināt plānveidīgu kapitālo ieguldījumu vadību jeb attīstības projektu vadību.

Jautājumos par šo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un defektu pieteikšanai iestādes  ir aicinātas izmantot e-pastu: mail vai VAS “Valsts nekustamie īpašumi” diennakts klientu atbalsta tālruni: 80002000.

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra plāno organizēt konkursu par telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumiem

Nodrošinājuma valsts aģentūra 2019. gada 16. decembrī plkst. 10.00 atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 18. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājs var rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām, organizē apspriedi par atklāto konkursu par telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumiem Rīgas un Zemgales reģionā uz trīs gadiem.

Apspriedē tiks izskatītas tehniskajā specifikācijā un kvalifikācijā ietvertās prasības.

Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2019. gada 13. decembrim plkst.15.00, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi iepirkumi [at] agentura.iem.gov.lv.

Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu un šā protokola kopija būs pieejama pircēja profilā pie attiecīgās apspriedes dokumentācijas.

Sīkāka informācija pieejama - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/31076