Lapas karte Sazināties ar administratoru
Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Realizētās mantas īpašnieka tiesības

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumu Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 40.punktu, ja administratīvā pārkāpuma lietā ir izņemts transportlīdzeklis par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.4 panta septītajā daļā, 149.5 panta ceturtajā daļā vai 149.15 pantā (izņemot sestajā daļā paredzēto pārkāpumu) paredzēto pārkāpumu un

ja persona izņemto mantu nepārņem mēneša laikā no lēmuma par atdošanu spēkā stāšanās vai lēmuma par atdošanu pieņemšanas, aģentūra to realizē vai iznīcina.

Savukārt Noteikumu 68.punkts paredz, ka, ja izņemtā manta ir realizēta šo noteikumu 40.punktā minētajā gadījumā,

tās īpašnieks mēneša laikā pēc izņemtās mantas realizācijas iesniedz aģentūrā iesniegumu ar lūgumu izmaksāt viņam deponēto līdzekļu kontā iemaksātos finanšu līdzekļus par izņemtās mantas realizāciju.